Typhoon Tisoy Announcement

Typhoon Tisoy

NOTICE

To: All Online Students and Teachers
From: CIP Online Interim Coordinator
Date: December 03,2019 (Tuesday)
 Updated: December 03, 2019 (11:00AM +8GMT)
Subject: TYPHOON TISOY  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Typhoon Tisoy Weather Report By PAGASA

Please be informed that some parts of the Philippines are experiencing rainfalls and strong winds. Thus, we are informing our online students ahead of time that Internet and electrical problem might arise.  

CIP Online will assure to continue the classes despite of these event by providing backup power or backup Internet. In the event that the backup facilities will fail, or our teachers cannot come to the office, all online classes during that period will be cancelled and will be credited to the next available days. 

For any concern, you can send a message to [email protected] 


Regards, 

Ian Tanpiuco


2019/7/22 프로세스 및 문서 업데이트 (학생 & 에이전시)

개요

이 부분은 2019년 7월이후 신규 및 갱신하는 고객들이 일반적으로 사용할 수 있는 기능을 기반으로 CIP 온라인 영어 학습 문서가 변경되었음을 설명합니다.

부분 변경사항 조항

현황

유효일
지각 결석 ·         학생이 늦은 경우, 교사는 수업을 연장하지 않습니다.

·         학생이 결석하게 될 경우, 수업 시작 24시간 전에 메세지를 보내야 합니다.

·         결석으로 인해 놓친 온라인 수업은 전체 수업수에서 차감됩니다.

·         결석으로 인한 보충 수업은 승인을 받아야 합니다.

·         다음을 통해 연락하실 수 있습니다.

o   Email ([email protected])

o   QQ:  3465872020

o   Line: tanpiucoian

o   Kakao: itanpiuco

o   Zalo: itanpiuco

 

업데이트 2019.7.22
교사 시간 변경 ·         학생이 수업을 변경해야 하는 경우, 학생은 코디네이터에게 유효한 데이터보다 일주일전에 알려줘야 합니다.

·         시간 또는 날짜 변경은 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

 

업데이트 2019.7.22
등록 재등록 ·          문의 양식은 신입생 등록을 위한 수단이어야 합니다.
https://www.cipenglishschool.com/online-inquiry-form/·         재가입 또는 재등록은 코디네이터나 관리자에게 메세지를 보내서 수행할 수 있습니다.
업데이트 2019.7.22
온라인 수업 ·         줌(Zoom)은 교사와 학생이 수업을 진행하는데 있어 기본 도구가 됩니다.

·         Skype 또는 QQ 는 줌(zoom)이 작동하지 않는 경우에만 사용됩니다.

 

업데이트 2019.7.22
학습 관리 시스템 ·         등록한 학생들을 기반으로 무들 플랫폼에 접속하여 수업을 보고 책을 다운로드 할 수 있습니다.

·         교사는 수업 전후에 도구에 직접 의견을 제공할 수 있습니다.

https://moodle.cipenglishschool.com/

 

추가사항 2019.7.22
결제 과정 ·         CIP 온라인은 은행 송금, Paypal 및 Paypal 계좌 이체를 통한 신용카드를 받습니다.

·         위쳇페이나 알리페이는 더 이상 지원되지 않습니다.

 

업데이트 2019.7.22

 

Document No. 7172019


2019年7月22号操作过程和文档更新(学生和代办)

概述

本部分是20197月为CIP线上课程学习文档变化做出的讲解。且此文件是基于新用客户端和已更新客户端用户的操作特点做出的调整。

具体方面 变化 状态 可用时间
迟到或者缺席 ·         在学生迟到的情况下,老师不会延长上课时间.

·         若学生将会缺席课程,请务必在课程开始之前24小时发送信息

·         如果是因为学生缺席而错过当堂课程,那么当堂课程会从学生的总课程中扣除

·         因为学生缺席而需要补课的,必须经过申请以及批准

·         有任何疑问请加以下联系方式咨询

o   Email ([email protected])

o   QQ:  3465872020

o   Line: tanpiucoian

o   Kakao: itanpiuco

o   Zalo: itanpiuco

 

已更新 July 22, 2019
更换时间或者老师 ·         如果学生需要变换课程,必须在课程生效期前一个周通知辅导员

·         改变课程日期或者上课时间取决于是否有可提供的时间

 

已更新 July 22, 2019
注册和重新注册 ·         新生报名可通过以下Inquiry form
https://www.cipenglishschool.com/online-inquiry-form/·         重新注册的学员可直接传送信息给辅导员或者部门经理 
已更新 July 22, 2019
线上课程 ·         Zoom是学生和老师上课的主要工具

·         在Zoom不可使用的情况下可用QQ或者SKYPE

已更新 July 22, 2019
学习操作平台 ·         一经注册的学生可以在Moodle平台上查看课程和下载课本

·         老师也会在此平台上给于建议和回馈在课前或者课后

https://moodle.cipenglishschool.com/

新的 July 22, 2019
付费方式 ·         CIP接受银行转账,信用卡支付和Paypal基金转账

·         不接受Wechat和Alipay

已更新 July 22, 2019

 

Document No. 7172019


22/07/2019 Cập nhật quy trình và dữ liệu

22/07/2019 Cập nhật quy trình và dữ liệu (Học viên và Agencies)

Tổng Quan

Phần mô tả này được thực hiện đối với chương trình Học tiếng Anh trực tuyến CIP và tháng 7/2019 dành cho cả học viên mới và học viên gia hạn.

Phần Thay đổi Tình trạng Có hiệu lực
Muộn và vắng mặt ·         Nếu học viên muộn học, giáo viên sẽ không dạy bù.

·         Trong trường hợp học viên vắng mặt, cần gửi tin nhắn trước 24 giờ trước khi lớp học diễn ra.

·         Các lớp học bị lỡ do học viên vắng mặt sẽ được tính vào tổng số buổi học của học viên

·         Các lớp học bù có thể được sắp xếp

·         Học viên có thể liên lạc qua:

o   Email ([email protected])

o   QQ:  3465872020

o   Line: tanpiucoian

o   Kakao: itanpiuco

o   Zalo: itanpiuco

 

Đã cập nhật 22/07/2019
Thay đổi thời gian và giáo viên ·         Nếu học viên cần thay đổi lớp học, vui lòng thông báo cho quản lý trước ít nhất 1 tuần.

·         Việc thay đổi thời gian hoặc ngày sẽ học tùy thuộc vào tình trạng giáo viên trống.

 

Đã cập nhật 22/07/2019
Đăng ký và Gia hạn ·         Mẫu phiếu đăng ký dành cho học viên mới
https://www.cipenglishschool.com/online-inquiry-form/·         Học viên muốn gia hạn hoặc đăng ký lại sẽ đăng ký trực tiếp với điều phối viên hoặc quản lý
Đã cập nhật 22/07/2019
Lớp học Online ·         Zoom sẽ là công cụ chính để giáo viên và học viên học trực tuyến

·         Skype hoặc QQ sẽ chỉ được sử dụng nếu Zoom không hoạt động

Đã cập nhật 22/07/2019
Hệ thống quản lý học tập ·         Sau khi hoàn tất đăng ký, học viên sẽ được cấp quyền truy cập vào Moodle Platform để xem lại bài học và tải giáo trình

·         Giáo viên cũng sẽ nhận xét về buổi học trực tiếp trên hệ thống này trước hoặc sau lớp học

https://moodle.cipenglishschool.com/

Mới 22/07/2019
Hình thức thanh toán ·         CIP Online chấp nhận thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hang, Thẻ tín dụng thông qua Paypal và chuyển khoản trực tiếp qua Paypal

·         WeChat Pay hoặc AliPay không còn được hỗ trợ

Đã cập nhật 22/07/2019

 

Document No. 7172019


2019.07.22 Сургуулийн бүтэц, үйл ажиллагаанд шинэчлэлт хийгдэв.

2019.07.22 Сургуулийн бүтэц, үйл ажиллагаанд шинэчлэлт хийгдэв. (Суралцагч болон зуучлагч байгууллага)

Тойм

Бид 2019 оны 07 дугаар сард бүтэц, үйл ажиллагааныхаа дагуу шинээр суралцагчид болон үйлчүүлэгчиддээ зориулан CIP онлайн Англи хэлний сургалтын үйл ажиллагаандаа шинэчлэлт хийлээ.

Бүлэг Шинэчлэлт/Өөрчлөлт Төлөв Шинэчлэлт хийгдсэн огноо
Хичээлээс хоцрох болон таслах ·         Хэрвээ суралцагч хичээлийн цагаас хоцорсон тохиолдолд багш хичээлийн цагийг сунгахгүй.

·         Хэрвээ суралцагч хичээлдээ суух боломжгүй болсон тохиолдолд хичээл эхлэхээс 24 цагийн өмнө мэдээлсэн байна.

·         Суралцагч хичээл тасалсан тохиолдолд тухайн хичээлийг орсонд тооцож дахин нөхөж орох боломжгүй.

·         Суралцагч хүндэтгэх шалтгаанаар хичээлд суух боломжгүй болсон тохиолдолд хичээлийг нөхөж орно.

·         Ямарваа мэдээллийг доорх хаягаар холбогдож өгсөн байна.

o   Email ([email protected])

o   QQ:  3465872020

o   Line: tanpiucoian

o   Kakao: itanpiuco

o   Zalo: itanpiuco

 

 

Шинэчлэгдсэн

2019.07.22
Хичээлийн цаг болон багшийг өөрчлөх/солих ·         Хэрвээ суралцагч хичээлийн цагийг өөрчлөх хүсэлт гаргах тохиолдолд өөрчлөх болсон шалтгаанаа 7 хоногийн өмнө сургалт хариуцсан ажилтанд мэдэгдсэн байна.

·         Хичээлийн цагийг зөвхөн боломжтой үед л өөрчлөх болохыг анхаарна уу.

 

 

Шинэчлэгдсэн

2019.07.22
Сургалтад хамрагдах болон дахин суралцах

 

·         Inquiry form shall be the means of enrollment for new students.

·         Шинээр суралцагчид бүртгүүлэх хуудсыг бөглөсөн байна.
https://www.cipenglishschool.com/online-inquiry-form/

·         Renewal or Re-enrollment can be done by sending message to the coordinator or managers.

·         Дахин суралцагчид сургалтын зохицуулагч болон менежерүүдэд мэдээлсэн байна.

 

 

Шинэчлэгдсэн

2019.07.22
Онлайн анги ·         Zoom нь багш, суралцагчидын хичээлээ явуулах програм бөгөөд зөвхөн тус програм ажиллахгүй байх тохиолдолд skype эсвэл QQ аппликешн ашиглана хичээлийг явуулна.

 

 

Шинэчлэгдсэн

2019.07.22
Удирдлага, зохион байгуулалт ·         Суралцагчид Moodle платформыг ашиглан хичээлээ харах эсвэл сургалтын материалуудаа татаж авч болно.

·         Мөн тус платформыг ашиглан багш нар хичээлийн өмнө болон дараа суралцагчидтай холбогдож болно.

https://moodle.cipenglishschool.com/

 

Шинэ

 

2019.07.22
Төлбөр төлөх ·         Төлбөрийг банкаар дамжуулан шилжүүлэх, карт  эсвэл Paypal ашиглан шилжүүлэх боломжтой.

·         WeChat болон AliPay ашиглан төлбөрийг төлөх боломжгүй.

 

Шинэчлэгдсэн

2019.07.22

 

Баримт бичиг #7172019


July 22 Anniversary Update English

July 22, 2019 Process and Documentation Updates (Students and Agencies)

Overview

This section describes changes that were made to the CIP Online English Learning documentation in July 2019 based on features that are generally available for new and renewing clients.

Section

Change

Article Status

Availability

Late and Absences

·         If the student is late, the teacher will not extend the class.

·         In the event that the student is absent. He or She needs to send message 24 hours before the class.

·         Online Classes that are missed due to students’ absences will be counted on their total number of sessions.

·         Make-up classes due to student’s absences are subject for approval.

·         Communication can be sent through the following

o   Email ([email protected])

o   QQ:  3465872020

o   Line: tanpiucoian

o   Kakao: itanpiuco

o   Zalo: itanpiuco

 

Updated

July 22, 2019

Changes of time and Teacher

·         If student needs to change the class, student should inform the coordinator a week before the effective data.

·         Changes of time or date is subject to availability.

 

Updated

July 22, 2019

Enrollment and Renewal

·         Inquiry form shall be the means of enrollment for new students.
https://www.cipenglishschool.com/online-inquiry-form/

·         Renewal or Re-enrollment can be done by sending message to the coordinator or managers.

 

Updated

July 22, 2019

Online Classes

·         Zoom will be the primary tool for teachers and students to conduct classes.

·         Skype or QQ will only be used if Zoom is not on operation.

 

Updated

July 22, 2019

Learning Management System

·         Upon enrollment students will be given access to Moodle Platform to view lessons and download books.

·         Teacher can also provide feedback directly on the tool before or after the class.

https://moodle.cipenglishschool.com/

New

July 22, 2019

Payment Process

·         CIP Online will accept Bank Transfer, Credit Card through Paypal and PayPal Fund Transfer.

·         WeChat Pay or AliPay is no longer supported

Updated

July 22, 2019


List of Holidays from May to December 2019

NOTICE

To: All Online Students and Teachers
From: CIP Management
Date: April 22,2019 (Monday)
Updated: December 09,2019
Subject: Holidays from May to December 2019

___________________________________________________________________________________
Please be informed about the Philippine holidays for the month of May until December 2019.

The regular holidays are:

 • May 1, 2019, Wednesday – Labor Day
 • June 12, 2019, Wednesday – Independence Day
 • August 12, 2019, Monday – Eid Al-Adha
 • August 26, 2019, last Monday of August – National Heroes’ Day
 • December 25, 2019, Wednesday – Christmas Day
 • December 30, 2019, Monday – Rizal Day

Special non-working days:

 • May 07, 2019, Tuesday – Jose Abad Santos Day
 • May 13, 2019, Monday- Midterm Election Day
 • June 05, 2019, Wednesday- Eid’l Fitr
 • August 21, 2019, Wednesday – Ninoy Aquino Day
 • October 14, 2019 , Monday – Fiestang Kuliat
 • October 25, 2019, Friday – Tigtigan Terakan King Dalan
 • November 1, 2019, Friday – All Saints’ Day
 • December 11, 2019, Wednesday – Pampanga Day
 • December 24, 2019, Tuesday – Christmas Eve
 • December 31, 2019, Tuesday – last day of the year

 

Any online classes during these days will be skipped and will be credited to the next available days.

For any concern, you can send a message to [email protected]

Thanks CIP Management.


List of Holidays for April 2019

NOTICE

To: All Online Students and Teachers
From: CIP Management
Date: March 11,2019 (Monday)
Subject: Regular Holidays | April 2019

___________________________________________________________________________________
Please be informed about the Philippine holidays for the month of April.

April 09, 2019  – Tuesday    – The Day of Valor     
April 18, 2019  – Thursday   – Maundy Thurday    
April 19, 2019  – Friday        – Good Friday           

http://www.officialgazette.gov.ph/1987/06/30/executive-order-no-203-s-1987/

Any online classes during this day will be skipped and will be credited to the next available days. For any concern, you can send a message to [email protected]

Thanks

CIP Management.


February 25, 2019

NOTICE

To: All Students and Teachers
From: CIP Management
Date: February 14,2019 (Thursday
Subject: Holiday on February 25, 2019

___________________________________________________________________________________

We would like to inform you that February 25, 2019 (Monday) is a Special Non-Working Holiday Nationwide declared by virtue of Proclamation No. 555 in observance of EDSA People Power Revolution.

Affected online students will get a make up class on the most available time. 

For any concern, you can send a message to [email protected]

Thanks

CIP Management.