Zoom Installation

Windows PC, Mac and Linux Users

  Алхам 01:  Интернет хуудсыг нээж доорх линкийг оруулан Tools товчийг даран Zoom Client Download хэсэгрүү очно. https://online.cipenglishschool.com

  Алхам 02: Энд та Zoom Download хуудсанд дахин дуудагдах ба  Zoom Client for Meeting цонхны Download хэсгийг дарна уу.

  Алхам 03: Програм суулгах файлаа нээж аппликейшн татагдаж дуусах хүртэл түр хүлээнэ үү.

  Алхам 04: Аппликейшн татагдсан тохиолдолд Join Meeting дээр дарна уу. Энд хувийн бүртгэл (account) нээх шаардлагагүй болно. 

  Алхам 05: Энд та өөрийн нэр болон сургуулиас хүргүүлсэн нэхэмжлэх дээрх 9 дугаар бүхий код (Meeting ID) -ыг оруулж Join товчийг дарна. 

  Суурин компьютер хэрэглэгчид хэрхэн Zoom програмыг ашиглах вэ?
  1. Mute /Unmute Button – Хэрвээ та шаардлагатай гэж үзвэл mute тохиргоог сонгох бөгөөд баруун талын товчлуур дээр дарснаар аудио тохиргоог хийн, аудио төхөөрөмж ажиллаж байгаа эсэхийг шалгаж үзэх боломжтой.
  2. Start / Stop Video Button – Хэрвээ та камераа унтраах шаардлага гарвал Start Video дээр дарж зогсоох комманд өгөх бөгөөд баруун талын товчлуур дээр дарснаар камер тохиргоог хийх боломжтой.
  3. Invite – Хэрвээ та хичээлийн үеэр хэн нэгэнтэй холбогдох шаардлага гарвал invite товчийг дарна.
  4. Participants – Энд та хичнээн хэрэглэгч онлайн байгааг харах боломжтой.
  5. Share – Хэрвээ та өөрийн дэлгэц болон тэмдэглэгээг бусадтай хуваалцахыг хүсвэл энд дарна.
  6. Chat – Хэрвээ та багштайгаа мессежээр харилцахыг хүсвэл энд дарна.
  7. Record – Та энд дарснаар хичээлээ бичиж авах боломжтой.
  8. Leave Meeting – Хэрвээ хичээл дуусч, та уулзалтыг цуцлах шаардлага гарвал энэ товчлуурыг дарж аппликейшнээс гарах бөгөөд таныг гарахыг дахин баталгаажуулах цонх гарах тул та буцах эсвэл цуцлах сонголт хийх боломжтой.
  Android / iOS хэрэглэгчид хэрхэн Zoom програмыг ашиглах вэ?

  Алхам 01: Android хэрэглэгчид Google Play Store, iOS хэрэглэгчид App Store аппликейшнээс ZOOM Cloud Meeting гэсэн хайлт оруулж гар утсандаа тус аппликейшнийг суулгана.
  Алхам 02: Аппликейшн татаж дууссаны дараа Open товчлуурыг дарна.
  Алхам 03: Join a Meeting товчлуурыг дарах бөгөөд энд та сургуулиас хүргүүлсэн нэхэмжлэх дээрх 9 дугаар бүхий код (Meeting ID) -ыг оруулж Join meeting товчийг дарна. 

  Үүний дараагаар утсанд тань камер болон аудио ашиглах хүсэлт ирэх тул хүсэлтийг зөвшөөрнө үү.Камерийн харагдах байршлыг сонгоно уу. (Нүүр эсвэл арын хэсэг)
  1.       Audio –Call Via Device Audio -г сонгоно уу.
  2.       Video – Камерийг асаах болон унтраах тохиолдолд үүнийг ашиглана.
  3.       Share – Бусадтай хуваалцах тохиолдолд share товчлуурыг дарна.
  4.       Participants – Онлайн байгаа болон мессеж чат ашиглаж байгаа хэрэглэгчийг харах тохиолдолд энд дарна уу.
  5.       More – Хэрвээ танд асуух асуулт байвал энд дарна уу.
  6.       Leave – Хичээл дууссаны дараа суралцагч холболтыг цуцлах тохиолдолд Leave товчлуурыг дарна.  


   Zoom Installation

   Zoom Installation

    Zoom Installation

     电脑/ 苹果电脑 /

      步骤1: 打开您的网页浏览器并进入网址https://online.cipenglishschool.com 进入页面后点击Tools 然后点击Zoom Client Download

      步骤2:您将被重定向到缩放下载页面  Zoom Client for Meetings的下面点击Download

      步骤3: 打开安装程序文件并在安装过程中等待几分钟。

      步骤4: 在应用程序中点击Join a Meeting即可。不需要建立账号。

      步骤5: 输入9位由工作人员提供的数字码(或者您可以在您的发票单上查看)(Meeting ID) 输入代码和名字后点击加入Join

      个人电脑: 如何在课程中使用Zoom?

      1. 降低音量/取消静音按钮Mute /Unmute Button – 如果您需要降低音量请点击这里(图中的1)。在右边的箭头配置您的音频设置。您也可以测试您的音频是否工作。
      2. 开始/ 暂停摄像头按钮 –如果您需要打开或关闭您的摄像头,请点击这里(图中的2)。在右边的箭头设置您要配置的摄像机比率。
      3. 邀请他人 –如果您想要邀请他人观看您上课。请点击Invite(图中的3)
      4. 参与者数量– 如想要了解当前登录的用户数量,请点击Participants(图中的4)。
      5. 分享 –如果您想要分享您的笔记或者截图,可以点击这里(图中的5)。
      6. 发言– 如果您想要和您的老师讲话,请点击这里(图中的6)。
      7. 录像– 如果你想要录下您的课程,请点击这里(图中的7)
      8. 离开课程 –如果您想要离开课程或者课程已经结束,请点击这里Leave meeting(图中的8),在点击之后快速的跳出一个窗口确认您是否确定要离开。
      安卓用户/ 苹果用户

      第一步: 安卓的用户在 Google Play Store/苹果用户在 App Store 然后搜索ZOOM Cloud Meeting, 在搜到后点击下载( Install)。
      第二步: 在安装完成后点击打开Open
      第三步:在应用程序中点击Join a Meeting后输入9位由工作人员提供的数字码(或者您可以在您的发票单上查看)(Meeting ID) 输入代码和名字后点击加入Join

       请同意系统使用您的相机和语音通话权。

      1.       开关摄像头(前端或者后端:图中的1
      2.       语音 Audio请选择Call Via Device Audio.
      3.       视频 (video)如果您想要打开或者关闭您的摄像头可在此操作。
      4.       分享(Share学生可点击这里分享自己的课程。
      5.       参与者(Participants)在这里可以看到课堂人数和发言记录
      6.       更多(More点击这里可以询问更多的问题。
      7.       离开(Leave下课后,学生可以按此处断开呼叫。


       Zoom Installation

       Zoom Installation

        個人電腦/ 蘋果電腦 /系統用戶

         步驟1: 打開您的網頁瀏覽器並進入网址https://online.cipenglishschool.com 進入頁面後點擊Tools 然後點擊Zoom Client Download

         步驟2:您將被重新定向到縮放下載頁面: 在Zoom Client for Meetings的下麵點擊 Download 

         步驟3: 打開安裝程序文件並在安裝過程中等待幾分鐘。

         步驟4: 在應用程序中點擊Join a Meeting即可。不需要建立賬號。

         步驟5:輸入9位由工作人員提供的數字碼(或者您可以在您的發票單上查看)(Meeting ID) 輸入代碼和名字後點擊Join。

         個人電腦: 如何在課程中使用Zoom?

         1.降低音量/取消靜音按鈕Mute /Unmute Button – 如果您需要降低音量請點擊這裡(圖中的1)。在右邊的箭頭配置您的音頻設置。您也可以測試您的音頻是否工作。
         2.開始/ 暫停攝像頭按鈕 –如果您需要打開或關閉您的攝像頭,請點擊這裡(圖中的2)。在右邊的箭頭設置您要配置的攝像機比率。
         3.邀請他人–如果您想要邀請他人觀看您上課。請點擊Invite(圖中的3
         4.參與者數量 –如想要了解當前登錄的用戶數量,請點擊Participants(圖中的4)。
         5.分享– 如果您想要分享您的筆記或者截圖,可以點擊這裡(圖中的5)。
         6.發言 –如果您想要和您的老師講話,請點擊這裡(圖中的6)。
         7.錄像–如果你想要錄下您的課程,請點擊這裡(圖中的7
         8.離開課程 – 如果您想要離開課程或者課程已經結束,請點擊這裡Leave meeting(圖中的8),在點擊之後快速的跳出一個窗口確認您是否確定要離開。

         安卓用戶/ 蘋果用戶

         第一步: 安卓的用戶在 Google Play Store/蘋果用戶在 App Store。然後搜索ZOOM Cloud Meeting, 在搜到後點擊下載( Install)。
         第二步: 在安裝完成後點擊打開Open
         第三步:在應用程序中點擊Join a Meeting後輸入9位由工作人員提供的數字碼(或者您可以在您的發票單上查看)(Meeting ID) 輸入代碼和名字後點擊加入Join

         請同意系統使用您的相機和語音通話權。

         1.開關攝像頭(前端或者後端:圖中的1)
         2.語音 (Audio)–請選擇Call Via Device Audio
         3.視頻 (Video)–如果您想要打開或者關閉您的攝像頭可在此操作。
         4.分享(Share) –學生可點擊這里分享自己的課程。
         5.參與者(Participants) – 在這裡可以看到課堂人數和發言記錄
         6.更多(More點擊這裡可以詢問更多的問題。
         7.離開(Leave) – 下課後,學生可以按此處斷開呼叫。


         Zoom Installation

         Zoom Installation

          PC / Mac / Linux

           Step 01: インタネットブラウザを開いて https://online.cipenglishschool.com こちらのサイトを開いてください。その次に Tools をクリックし Zoom Client Downloadを開きましょう。

           Step 02: Zoom Downloadページにリダイレクトされます。会議用ズームクライアントの下のダウンロードをクリックします

           Step 03: インストーラファイルを開き、アプリケーションをインストールしている間数分待ちます

           Step 04: アプリケーションの[会議に参加]をクリックします。アカウントを作成する必要はありません。

           Step 05: 代表者から提供された9桁のコード(会議ID)を入力するか、または与えられた請求書でそれをチェックすることができます。コードと名前を入力したら、[参加]をクリックします。

           PC :授業中にZoomを使用する方法

           1.      Mute /Unmute Button –必要に応じてミュートするにはここをクリックしてください。右側の矢印は音声設定を構成します。オーディオデバイスが機能しているかどうかもテストできます。
           2.      Start / Stop Video Button – カメラの電源を切る必要がある場合は、ここをクリックしてください。右側の矢印は選択するカメラとカメラの比率を設定します。
           3.      Invite – もしあなたのクラスを誰かが見たいのならばこちらから招待してください。
           4.      Participants – 現在ログインしている人を調べます。
           5.      Share – メモや画面を共有したい場合はこちらをクリックしてください。
           6.      Chat-先生とチャットをしたい場合はこちらをクリックしてください。
           7.      Record – これを押すと授業を録音することができます。
           8.      Leave Meeting –会議を終了したい場合やクラスが終了した場合は、これを押してアプリケーションを終了します。会議を退席してもよろしいかどうかを確認するための別のウィンドウが表示されます。

           Android / iOS ユーザー

           Step 01: Androidユーザーの場合、Google Playストアにアクセスしてください。 iOSの場合は、App Storeにアクセスしてください。アプリが見つかったら、ZOOM Cloud Meetingを検索してください。
           Step 02: インストールをしたらopenを押してください。
           Step 03: [Join a Meeting]をタップして、代表者から提供された9桁のコード(会議ID)を入力するか、所定の請求書で確認できます。コードを入力したら、[参加]をクリックします。

           携帯電話からオーディオとカメラへのアクセスが要求されます。許可してください。
           1. Switch Camera (front or Back end)
           2. Audio –デバイスオーディオ経由で通話を選択してください。
           3. Video – カメラのON / OFFしたい場合
           4. Share – ご自身の携帯から共有したい場合
           5. Participants – チャット機能の送信や会議の参加者を確認するために使う機能です。
           6. More – 質問したい場合は選択してください。
           7. Leave –授業終了後このボタンを押すと電話を切ることができます。

           Zoom Installation

           PC / (Mac) / 리넉스 사용자(Linux Users)

            Step 01인터넷 브라우저를 열고https://online.cipenglishschool.com < 웹사이트에 들어가서, Tools Zoom Client Download 클릭하십시오.

            Step 02:  Zoom다운로드 페이지로 이동하게 됩니다. Zoom Client for Meeting밑에있는 Download 클릭하십시오.

            Step 03:  설치하는 동안 설치 프로그램 파일을 열고 응용 프로그램을 설치하십시오

            Step 04: 응용 프로그램에서 Join Meeting 클릭하십시오. 계정은 만들 필요가 없습니다.

            Step 05:  관리자가 제공한 9자리 숫자 코드(Meeting ID) 입력하십시오. 이는 제공된 청구서에서확인할 있습니다. 코드와 이름이 입력되면 Join 클릭하십시오.

            PC 사용자: 수업중에 Zoom 사용 방법
            1. 음소거 /음소거 해제 버튼(Mute /Unmute Button) – 필요한 경우 음소거하려면 여기를 클릭하십시오. 오른쪽의 화살표는 오디오 설정을 하실 수 있습니다. 오디오 장치가 작동하는지 테스트 할 수도 있습니다.
            2. 비디오 시작 /중지 버튼(Start / Stop Video Button) – 카메라를 끄려면 여기를 클릭하십시오. 오른쪽 화살표는 선택할 카메라와 카메라 비율을 설정할 수 있습니다.
            3. 초대(Invite) – 수업에 누군가를 초대해야 하는 경우 클릭하십시오.
            4. 참여자(Participants) – 현재 로그인한 사용자 수를 확인할 수 있습니다.
            5. 공유(Share) – 메모나 화면을 공유하려면 이 버튼을 클릭하십시오.
            6. 채팅(Chat) – 선생님과 채팅하고 싶다면 이것을 클릭하십시오.
            7. 녹음(Record) – 수업을 녹음하려면 이 버튼을 클릭하십시오.
            8. 미팅 나가기(Leave Meeting) – 미팅을 종료하거나 수업이 끝난 경우 이 버튼을 눌러 신청을 종료하십시오. 미팅을 종료할 것인지 확인하는 창이 나타납니다.
            안드로이드(Android) / iOS 사용자

            Step 01: 안드로이드 사용자의 경우 구글 플레이 스토어로 이동합니다. iOS 경우 App Store 이동하십시오. 그런 다음 ZOOM Cloud Meeting 검색합니다. 앱을 찾으면 설치하십시오.
            Step 02: 설치되면Open 클릭하십시오.
            Step 03: Join a Meeting 클릭하고, 관리자가 제공한 9자리 숫자 코드(Meeting ID) 입력하십시오. 이는 제공된 청구서에서확인할 있습니다. 코드와 이름이 입력되면 Join 클릭하십시오.

            휴대 전화에서 오디오 카메라에 대한 액세스를 요청합니다. 허용하십시오.

            1.       카메라 전환 (전면 또는 후면)
            2.       오디오(Audio)장치 오디오를 통한 통화를 선택하십시오.
            3.       비디오(Video)카메라를 끄거나 경우
            4.       공유(Share)전화로 공유하고 싶은 학생들의 경우
            5.       참여자(Participants)채팅을 보낼 있고 누가 참여했는지 있습니다.  
            6.       기타(More)질문이 있다면 선택하십시오.
            7.       Leave – 수업이 끝나면 학생이 통화를 끊을 있습니다.  


             Zoom Installation

             Zoom Installation

              Windows PC, Mac and Linux Users

               Bước 01:  Mở trình duyệt và truy cập https://online.cipenglishschool.com rồi chọn Tools và Zoom Client Download

               Bước 02: Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Zoom Download. Nhấn chọn Download ngay dưới Zoom Client for Meeting

               Bước 03: Mở tập tin cài đặt và tiến hành cài đặt ứng dụng. Chờ vài phút trong khi tập tin đang chạy.

               Bước 04: Mở ứng dụng ra, chọn nút lệnh Join Meeting. Không cần phải tạo tài khoản.

               Bước 05: Nhập dãy mã gồm 9 số (Meeting ID) được bên đại diện cung cấp; hoặc bạn có thể kiểm tra trong hóa đơn. Sau khi đã nhập mã và tên của bạn, vui lòng nhấn chọn nút Join.

               PC Users: Cách sử sụng Zoom trong khi tham gia lớp học.
               1. Nút Mute/Unmute – Nhấn vào đây để tắt âm khi bạn cần. Mũi tên nằm phía bên phải cấu hình cài đặt âm thanh. Bạn cũng có thể kiểm tra xem thiết bị âm thanh đã hoạt động hay chưa.
               2. Nút Start/Stop Video – Nhấn vào đây nếu bạn muốn tắt camera. Mũi tên nằm phía bên phải cấu hình cài đặt camera để chọn tỷ lệ cho camera.
               3. Invite – Nếu bạn muốn mời người khác vào xem lớp học của bạn.
               4. Participants – Để biết số lượng người dùng hiện đang truy cập.
               5. Share – Nhấn vào đây nếu bạn muốn chia sẻ tập tin, ghi chú hay chia sẻ màn hình.
               6. Chat – Nếu muốn trò chuyện với giáo viên thì nhấn vào biểu tượng này.
               7. Record – Dùng để ghi âm lớp học của bạn.
               8. Leave Meeting – Khi bạn muốn thoát cuộc hội thoại hoặc khi lớp học kết thúc, vui lòng nhấn vào nút này. Một cửa sổ khác sẽ hiện ra để xác minh thêm 1 lần nữa rằng bạn có chắc chắn chưa.
               Người dùng hệ điều hành Android hay iOS

               Bước 01: Đối với người dùng Android thì truy cập vào Google Play Store. Đối với iOS, vui lòng chọn App Store. Sau đó tìm kiếm với từ khóa ZOOM Cloud Meeting, khi đã tìm thấy app rồi thì nhấn chọn Install (Cài đặt). 

               Bước 02: Khi cài đặt xong thì chọn Open

               Bước 03: Nhấp chọn Join a Meeting và nhập dãy mã gồm 9 số (Meeting ID) được bên đại diện cung cấp hoặc bạn có thể kiểm tra trong hóa đơn. Sau khi nhập mã và tên của bạn, thì bạn nhấn chọn nút Join.

               Khi dùng điện thoại, bạn sẽ được hỏi về quyền truy cập vào audio và camera, vui lòng nhấn đồng ý.

               1. Chuyển Camera (trước hoặc sau)
               2. Audio – Vui lòng chọn Call Via Device Audio.
               3. Video – Khi bạn muốn tắt/bật camera.
               4. Share – Nếu bạn muốn chia sẻ màn hình thông qua điện thoại.
               5. Participants – Dùng để xem số lượng người đang tham gia, gồm những người đang gửi tin nhắn.
               6. More – Chọn nút lệnh này nếu bạn muốn đặt câu hỏi.
               7. Leave – Sau khi kết thúc lớp học, học viên có thể nhấn kết thúc cuộc gọi.

               Zoom Installation

               Zoom Installation

                Windows PC, Mac and Linux Users

                 Step 01:  Open your Internet Browser and go https://online.cipenglishschool.com and click Tools and click Zoom Client Download

                 Step 02: You will be redirected to the Zoom Download page. Click the Download Under Zoom Client for Meeting

                 Step 03: Open the installer file and Install the application wait for few minutes while it is installing. 

                 Step 04: On the application click in Join Meeting. No need to create an account. 

                 Step 05: Enter the 9 Digit-Code (Meeting ID) provided by the Representative or you can check the it on the invoice given. Once the code and your name is entered, click on Join. 

                 PC Users: How to use Zoom during class. 
                 1. Mute /Unmute Button – Click here to mute if you needed. The arrow on the right side configure your audio settings. You can also test if your audio device works.

                 2.  Start / Stop Video Button – Click here if you need to turn off your camera. The arrow on the right side configure your which camera to choose and ratio of the camera.

                 3.   Invite – If you need to invite someone to view your class.

                 4.   Participants – to know the number of users currently logged in.

                 5.   Share – If you want to share your notes or your screen you can click on this.

                 6.  Chat – If you want to chat your teacher, click this.

                 7.  Record – You can record your class by pressing this.

                 8.   Leave Meeting – If you want to leave the meeting or the class has ended, press this to exit the application. Another window will prompt to verify if you are sure you want to leave the meeting  

                 Android / iOS Users

                 Step 01: For Android user go to Google Play Store. For iOS, please go to App Store. Then search for ZOOM Cloud Meeting, once you find the app click on Install.

                 Step 02: Once installed, click on Open.

                 Step 03: Tap Join a Meeting, and enter the 9 Digit-Code (Meeting ID) provided by the Representative or you can check the it on the invoice given. Once the code is entered, click on Join.

                 Your phone will request access to your audio and camera, please allow it.

                 1. Switch Camera (front or Back end)
                 2. Audio – Please select Call Via Device Audio.
                 3. Video – If you wish to turn off or on the camera.
                 4. Share – For students who want to share on their Phone
                 5. Participants – Use to see who are in the meeting, including sending chats.
                 6. More – Select if you want to ask question
                 7. Leave – After the class, student can press to disconnect the call.