2019.07.22 Сургуулийн бүтэц, үйл ажиллагаанд шинэчлэлт хийгдэв.

2019.07.22 Сургуулийн бүтэц, үйл ажиллагаанд шинэчлэлт хийгдэв. (Суралцагч болон зуучлагч байгууллага)

Тойм

Бид 2019 оны 07 дугаар сард бүтэц, үйл ажиллагааныхаа дагуу шинээр суралцагчид болон үйлчүүлэгчиддээ зориулан CIP онлайн Англи хэлний сургалтын үйл ажиллагаандаа шинэчлэлт хийлээ.

Бүлэг Шинэчлэлт/Өөрчлөлт Төлөв Шинэчлэлт хийгдсэн огноо
Хичээлээс хоцрох болон таслах ·         Хэрвээ суралцагч хичээлийн цагаас хоцорсон тохиолдолд багш хичээлийн цагийг сунгахгүй.

·         Хэрвээ суралцагч хичээлдээ суух боломжгүй болсон тохиолдолд хичээл эхлэхээс 24 цагийн өмнө мэдээлсэн байна.

·         Суралцагч хичээл тасалсан тохиолдолд тухайн хичээлийг орсонд тооцож дахин нөхөж орох боломжгүй.

·         Суралцагч хүндэтгэх шалтгаанаар хичээлд суух боломжгүй болсон тохиолдолд хичээлийг нөхөж орно.

·         Ямарваа мэдээллийг доорх хаягаар холбогдож өгсөн байна.

o   Email ([email protected])

o   QQ:  3465872020

o   Line: tanpiucoian

o   Kakao: itanpiuco

o   Zalo: itanpiuco

 

 

Шинэчлэгдсэн

2019.07.22
Хичээлийн цаг болон багшийг өөрчлөх/солих ·         Хэрвээ суралцагч хичээлийн цагийг өөрчлөх хүсэлт гаргах тохиолдолд өөрчлөх болсон шалтгаанаа 7 хоногийн өмнө сургалт хариуцсан ажилтанд мэдэгдсэн байна.

·         Хичээлийн цагийг зөвхөн боломжтой үед л өөрчлөх болохыг анхаарна уу.

 

 

Шинэчлэгдсэн

2019.07.22
Сургалтад хамрагдах болон дахин суралцах

 

·         Inquiry form shall be the means of enrollment for new students.

·         Шинээр суралцагчид бүртгүүлэх хуудсыг бөглөсөн байна.
https://www.cipenglishschool.com/online-inquiry-form/

·         Renewal or Re-enrollment can be done by sending message to the coordinator or managers.

·         Дахин суралцагчид сургалтын зохицуулагч болон менежерүүдэд мэдээлсэн байна.

 

 

Шинэчлэгдсэн

2019.07.22
Онлайн анги ·         Zoom нь багш, суралцагчидын хичээлээ явуулах програм бөгөөд зөвхөн тус програм ажиллахгүй байх тохиолдолд skype эсвэл QQ аппликешн ашиглана хичээлийг явуулна.

 

 

Шинэчлэгдсэн

2019.07.22
Удирдлага, зохион байгуулалт ·         Суралцагчид Moodle платформыг ашиглан хичээлээ харах эсвэл сургалтын материалуудаа татаж авч болно.

·         Мөн тус платформыг ашиглан багш нар хичээлийн өмнө болон дараа суралцагчидтай холбогдож болно.

https://moodle.cipenglishschool.com/

 

Шинэ

 

2019.07.22
Төлбөр төлөх ·         Төлбөрийг банкаар дамжуулан шилжүүлэх, карт  эсвэл Paypal ашиглан шилжүүлэх боломжтой.

·         WeChat болон AliPay ашиглан төлбөрийг төлөх боломжгүй.

 

Шинэчлэгдсэн

2019.07.22

 

Баримт бичиг #7172019