22/07/2019 Cập nhật quy trình và dữ liệu

22/07/2019 Cập nhật quy trình và dữ liệu (Học viên và Agencies)

Tổng Quan

Phần mô tả này được thực hiện đối với chương trình Học tiếng Anh trực tuyến CIP và tháng 7/2019 dành cho cả học viên mới và học viên gia hạn.

Phần Thay đổi Tình trạng Có hiệu lực
Muộn và vắng mặt ·         Nếu học viên muộn học, giáo viên sẽ không dạy bù.

·         Trong trường hợp học viên vắng mặt, cần gửi tin nhắn trước 24 giờ trước khi lớp học diễn ra.

·         Các lớp học bị lỡ do học viên vắng mặt sẽ được tính vào tổng số buổi học của học viên

·         Các lớp học bù có thể được sắp xếp

·         Học viên có thể liên lạc qua:

o   Email ([email protected])

o   QQ:  3465872020

o   Line: tanpiucoian

o   Kakao: itanpiuco

o   Zalo: itanpiuco

 

Đã cập nhật 22/07/2019
Thay đổi thời gian và giáo viên ·         Nếu học viên cần thay đổi lớp học, vui lòng thông báo cho quản lý trước ít nhất 1 tuần.

·         Việc thay đổi thời gian hoặc ngày sẽ học tùy thuộc vào tình trạng giáo viên trống.

 

Đã cập nhật 22/07/2019
Đăng ký và Gia hạn ·         Mẫu phiếu đăng ký dành cho học viên mới
https://www.cipenglishschool.com/online-inquiry-form/·         Học viên muốn gia hạn hoặc đăng ký lại sẽ đăng ký trực tiếp với điều phối viên hoặc quản lý
Đã cập nhật 22/07/2019
Lớp học Online ·         Zoom sẽ là công cụ chính để giáo viên và học viên học trực tuyến

·         Skype hoặc QQ sẽ chỉ được sử dụng nếu Zoom không hoạt động

Đã cập nhật 22/07/2019
Hệ thống quản lý học tập ·         Sau khi hoàn tất đăng ký, học viên sẽ được cấp quyền truy cập vào Moodle Platform để xem lại bài học và tải giáo trình

·         Giáo viên cũng sẽ nhận xét về buổi học trực tiếp trên hệ thống này trước hoặc sau lớp học

https://moodle.cipenglishschool.com/

Mới 22/07/2019
Hình thức thanh toán ·         CIP Online chấp nhận thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hang, Thẻ tín dụng thông qua Paypal và chuyển khoản trực tiếp qua Paypal

·         WeChat Pay hoặc AliPay không còn được hỗ trợ

Đã cập nhật 22/07/2019

 

Document No. 7172019